tirsdag 27. november 2012

Sellafield HLW Tank ‘Near Miss’

Marianne Birkby

The High Level Liquid Waste (HLLW) stream at Sellafield is fiercely radioactive – so much so that it is self-heating and needs to be constantly cooled. This is achieved by a system of pipework inside the HLLW tanks which carry cold water.

It is important that the cooling system in the high level waste tanks is kept running constantly – otherwise the high level wastes in the tank could get so hot that they boiled. If the cooling problem was still not sorted out, the tank would eventually boil dry.

mandag 19. november 2012

Kostnadene med atomkraftenergi er absurd høy

Tidligere visepresident i USA, Al Gore, sier at kostnadene med atomkraftenergi er absurd høy.

lørdag 17. november 2012

Grønn energi også økonomisk beste løsning

Hvor mye skal britene bruke på atomavfall?

Forrige uke, kom en ny rapport fra National Audit Office (NAO) på akselrerende kostnadene ved driften av Sellafield, Storbritannias enorme kjernefysiske håndterings- og lagringanlegg.

fredag 16. november 2012

Sellafield blir tiltalt i avfallshåndtering

Søksmål har blitt lansert etter påstander om at fire poser med atomavfall ble funnet på en fyllplass.

Sellafield Limited vil bli tiltalt i en avfallshåndtering hendelsen, bekreftet Environment Agency og Office for Nuclear Regulation torsdag.

torsdag 15. november 2012

Nuclear regulators confirm legal action

Sellafield Limited is to be prosecuted over a waste disposal incident, the
Environment Agency and Office for Nuclear Regulation confirmed today.

The regulators' joint action follows an extensive investigation which has
led to allegations that the company sent and disposed of four bags of
low-level radioactive waste from its site in West Cumbria, to Lillyhall
landfill site, in nearby Workington, Cumbria, in 2010.

Møte med Miljøverndepartementet

                                Fra venstre: Daglig leder i Bellona Nils Bøhmer og politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Audun Garberg (SV).

Lofoten mot Sellafield og Bellona gjennomførte et møte med politisk rådgiver Audun Garberg i Miljøvern-departementet rett etter møtene med Sellafield-ledelsen ble avsluttet. 

Lofoten mot Sellafield (LmS) og Bellonas ansvar til neste år er å arrangere en InfoArena 2013 og møtested er Oslo i juni.  Datoen er fastsatt til torsdag 13. juni.  I år ble InfoArena arrangert i Sellafield og det praktiske ansvaret ligger til arrangørlandet.

Tilbakemeldingene som arrangørene får er at det er skapt en et viktig redskap for å få fram tema som skaper bekymringer og som vi ønsker å finne løsninger på.  Dette var også beskjeden fra politisk rådgiver Garberg at han etterlyser konkrete resultater og mål.  Bellona og LmS kunne legge fram konkrete målsetninger og det ble understreket at det er all grunn for politisk drahjelp skal vi kunne få resultater.  Det er nemlig det som er nøkkelen til suksess og de viktige resultater som allerede er oppnådd, samarbeidet mellom politisk, ekspert og næringsnivå.

Etter møtet mellom Sellafield Ltd., Nuclear Decommissioning Authority (NDA), Bellona og LmS konkluderer vi at det er store utfordringer som vi bør fokusere på.  Først og fremst er det tømming fortsatt av B215 HAL, de tekniske store problemene britene har med de gamle anleggene og nå ikke minst planene om økning av høyradioaktivt avfall fra andre steder i UK og verden.  Dette er tema som også Miljøverndepartementet bør benytte InfoArena 2013 - meeting point Oslo, som en arena for å finne løsninger til det beste for Norge og Norden.

Konstruktivt møte med Sellafield-ledelsen

Foto: fh amabassadør Jane Owen, stortingsrepresentant Siri A. Meling, Rex Strong og Jeanette Strokes begge Sellafield Ltd. og Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield

Denne uka møtte Lofoten mot Sellafield og Bellona ledelsen fra Sellafield for å diskutere grunnlaget for InfoArena 2013, samt få en statusrapport fra driverne Sellafield Ltd. og eierne Nuclear Decommissioning Authority (NDA).  Møte foregikk i den britiske ambassade med ambassadør Jane Owen som vert.  Etter møte konkluderer Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield at det urovekkende opplysninger som det er all grunn til å bringe til en agenda for InfoArena 2013.  Blant opplyste Sellafield Ltd. at det fortsatt er en god del tekniske problemer og at problemene faktisk var blitt en rutine å håntere.  All grunn til å stille spørsmål?

På siste del av møtet benyttet Høyres stortingsrepresentant Siri A. Meling anledning til å møte Sellafield-ledselen og fikk en dialog og stilt en del spørsmål.  Dette førte til at hun tok med seg spørsmål over til Stortinget og spørretimen onsdag 14.11.

Fra venstre: Nils Bøhmer, Bellona, Robbie Huston, Nuclear Decommissioning Authority (NDA), Per-Kaare Holdal, LmS, Jeanette Strokes og Rex Strong fra Sellafield Ltd., Siri A. Meling (H), Stortinget, ambassadør Jane Owen og Jim Desmond fra Sellafield.

Spørsmål 1

Siri A. Meling (H) [11:04:54]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til miljøvernministeren:
«Mange i Norge er opptatt av utviklingen ved reprosesseringsanlegget ved Sellafield og farepotensialet dette anlegget utgjør når det gjelder radioaktive utslipp til norske sjø- og landområder. For tiden pågår forhandlinger om en eventuell overføring av høyradioaktivt avfall fra Dounreay i Skottland til Sellafield. Hva vil norske myndigheter gjøre for å hindre en opptrapping av aktiviteten ved Sellafield, og hva vil en eventuell overføring av radioaktivt avfall fra Skottland bety for spredningsfaren for norske områder?»

Statsråd Bård Vegar Solhjell [11:05:54]: Det er lagra store mengder flytande høgradioaktivt avfall i Sellafield, og som vi veit kan konsekvensane verte alvorlege både for Storbritannia og naboland, inkludert Noreg, dersom ein større del av det avfallet vert sleppt ut i lufta som følgje av ei ulykke eller terrorhandling. 

Bekymringa for utsleppspotensialet og risikobiletet ved Sellafield er noko regjeringa har teke opp jamleg med britiske kollegaer, både statsministeren, utanriksministeren og miljøvernministeren, gjennom deira aktivitet gjennom år. Min politiske rådgjevar besøkte f.eks. Sellafield-anlegget i juni i år. Det er òg kontakt på embetsnivå og med den britiske ambassaden om spørsmålet. Endeleg er det ein nær dialog mellom Statens strålevern og britiske sikkerheits- og miljømyndigheiter.
Vi er sjølvsagt ikkje positive til nokon aktivitet som kan auke risikoen ved Sellafield-anlegget, og heller ikkje til aktivitetar som kan bidra til at det tek lengre tid å få redusert og endeleg tømt lagera av høgaktivt flytande avfall. 

Når det gjeld kva som skal skje med det radioaktive materialet som ligg lagra på Dounreay, er det ein del av eit større sakskompleks som no vert diskutert og behandla i Storbritannia. Vi arbeider aktivt med å fremje norske interesser og synspunkt inn mot dette, men òg med å få god nok oppdatert kunnskap om og bakgrunn for dei ulike alternativa – dei moglegheitene som ligg der. Eg har derfor bedt Statens strålevern om å undersøkje nærmare, slik at vi betre kan vurdere eventuelle konsekvensar for Noreg og kontinuerleg jobbe for å fremje norske synspunkt. Det er òg aktuelt med kontakt på politisk nivå for å oppnå det same.

 
Siri A. Meling (H) [11:07:55]: Jeg takker for svaret.
Jeg håper at statsråden og regjeringen vil ha et kontinuerlig, fast fokus på denne problemstillingen. Vi vet at Storbritannia satser mye på utbygging av fornybar energi, men vi vet også at Storbritannia ønsker å bygge ni nye kjernekraftverk i landet. Det betyr at farepotensialet for en økning i aktiviteten ved Sellafield er til stede, også i forhold til situasjonen med flytting av avfall fra Dounreay.
Mitt spørsmål til statsråden er om han selv har vurdert å reise over til Sellafield og ha møte med britiske myndigheter for på den måten å understreke betydningen denne aktiviteten har for naboland, bl.a. Norge, og også for å forvisse seg om at de planer som tidligere er lagt for tømming av lagertanker, at det arbeidet går som planlagt, og at det blir en retning som Norge ønsker for dette arbeidet.

Statsråd Bård Vegar Solhjell [11:09:05]: La meg først seie at eg er einig i beskrivinga og analysen av situasjonen som representanten Meling legg til grunn her. La meg òg seie at dette jo er ei sak der vi etter kvart har betydeleg kompetanse og erfaring gjennom mange år med skiftande regjeringars politiske og administrative arbeid med ho, og som det nok òg er merksemd om på grunn av kor viktig ho er for oss og den tette kontakta det har vore om saka i fortida. Det er òg det risikobiletet som ligg føre, som har gjort at vi har bedt Statens strålevern følgje opp saka, og at vi òg har annan type kontakt.
Eg kan òg bekrefte at eg sjølv jamleg vil vurdere både å ta kontakt med min britiske kollega og på annan måte følgje opp saka. Så vi vurderer jamleg alle politiske og administrative kontaktar med den målsetjinga å arbeide for å fremje norske interesser i saka. 

Siri A. Meling (H) [11:10:11]: Jeg takker svaret.
Å vurdere å ta kontakt med britiske myndigheter og vurdere å reise til Sellafield er etter min mening en for svak tilnærming, særlig når vi vet at man tenker seg å flytte avfall fra Dounreay til Sellafield. Da kan det være på sin plass at den norske miljøvernministeren selv aktivt tar initiativ til et møte, eventuelt et besøk, for å diskutere denne situasjonen, og på den måten understreke betydningen dette har for Norge, for kystbefolkningen og for norsk sjømat, aktivitet osv., som er helt avhengig av å ha rene havområder for sitt høstingsgrunnlag.

Statsråd Bård Vegar Solhjell [11:11:02]: Eg vil ikkje avvise at det er aktuelt. Per no er vi først og fremst opptekne av å få det fulle kunnskapsbilete om det som i Storbritannia er eit ganske komplisert sakskompleks, som involverer flytting frå Dounreay og ein diskusjon om ulike lokalitetar. Vi følgjer løpande med på det og fremmer norske interesser. Det betyr òg å vurdere om eg på ulike måtar skal ta kontakt.

tirsdag 13. november 2012

The scenario considered involves an explosion and fire at the B215

This report describes the possible environmental consequences for Norway due to a hypothetical accident at the Sellafield complex in the UK. The scenario considered involves an explosion and fire at the B215 facility resulting in a 1 % release of the total HAL1 inventory of radioactive waste with a subsequent air transport and deposition in Norway. Air transport modelling is based on real meteorological data from October 2008 with wind direction towards Norway and heavy precipitation. This weather is considered to be quite representative as typical seasonal weather. Based on this weather scenario, the estimated fallout in Norway will be ~17 PBq of caesium-137 which is 7 times higher than the fallout from the Chernobyl accident.

The hole report here

onsdag 7. november 2012

Sellafield -anlegget utgjør en katastofal radioaktiv risiko, sier Storbritannias egne myndigheter The National Audit Office (NAO)

Sellafield er Storbritannias største og mest farlige atomanlegg.  En formidabel risiko er blitt påpekt ved Sellafield atomavfall lagring utgjør 'utålelig risiko'  Sellafield er Storbritannias største og mest farlig kjernefysisk område

En "ikke akseptert risiko" blir påpekt av tilsynsmyndighetene når det gjelder det farlig høyrakdioaktive avfallet som er lagret i Sellafield.


The National Audit Office (NAO) sa også at i 50 år har operatører av Cumbria Installeringen mislyktes i å utvikle en langsiktig plan for avfallshåntering.

tirsdag 6. november 2012

Fra 10 ganger Tjernobyl til 50 ganger ?


En kjernefysisk avtale er under arbeid betyr sending av store mengder svært radioaktivt materiale fra Dounreay i Skottland til Sellafield.  Nuclear Decommissioning Authority (NDA) har bekreftet at de er i sluttfasen av en avtale med Copeland Borough Council og Cumbria fylkeskommune. NDA's konsernsjef John Clarke har bekreftet til The Whitehaven News at en avtale er nær og han håper avtalen er på plass før jul.