fredag 21. desember 2012

Sellafield involved in 18 nuclear transport accidents

The Sellafield nuclear complex in West-Cumbria was involved in almost half of all the accidents transporting radioactive materials in 2011, the government’s Office for Nuclear Regulation (ONR) has revealed.

In 18 of the 38 incidents recorded on an official database, the radioactive cargo was being moved to or from Sellafield. Shipments were made to nuclear sites in the UK and abroad.

mandag 17. desember 2012

Brev til Miljøvernministeren

Til miljøverndminister Bård Vegar SolhjellForsendelser av kjernefysisk materiale fra Nord-Skottland til Sellafield har begynt.

Beslutning om å transportere atomavfall til Sellafield kritisert av flere enn oss, men National Decommissioning Authority sier håndteringen av avfallet ved Dounreay vil bli 'dyrere' enn ved Sellafield. Lofoten mot Sellafield tok dette opp i møtet med Sellafield-ledelsen i november i år.

Det foreligger følgende plan:

• Rundt 90 toglaster er planlagt mellom de to atom-anleggene i Dounreay og Sellafield

• Transporten vil koste anslagsvis 60 millioner pund

Den første av 90 planlagte turene fra Dounreay i Caithness til Sellafield i Cumbria er forstått å ha funnet sted over natten til siste tirsdag.

Det radioaktive avfallet som blir transportert til Sellafield vil føre til at mengden av den høyradioaktive væsken som allerede er lagret ved Sellafield vil øke. Det er nettopp denne høyradioaktive væsken som utgjør den største trusselen for norske og nordiske hav- og landområder. Statens Strålevern betegner trusselen som reell og kan i verste fall utgjøre 10 ganger Tjernobyl.

Spørsmålet til Miljøvernministeren er da om han har fått klar informasjon fra britiske myndigheter om hva denne transporten vil ha å si for den mengden av høyradioaktiv væske og hva vil det ha å si for trusselen som er beskrevet av Statens Strålevern?

Vi ser fram til å høre fra dere.


Med hilsen

biskop Tor B. Jørgensen  Johs Røde  Asmund Kristoffersen  Per-Kaare Holdal
sign sign sign sign

tirsdag 27. november 2012

Sellafield HLW Tank ‘Near Miss’

Marianne Birkby

The High Level Liquid Waste (HLLW) stream at Sellafield is fiercely radioactive – so much so that it is self-heating and needs to be constantly cooled. This is achieved by a system of pipework inside the HLLW tanks which carry cold water.

It is important that the cooling system in the high level waste tanks is kept running constantly – otherwise the high level wastes in the tank could get so hot that they boiled. If the cooling problem was still not sorted out, the tank would eventually boil dry.

mandag 19. november 2012

Kostnadene med atomkraftenergi er absurd høy

Tidligere visepresident i USA, Al Gore, sier at kostnadene med atomkraftenergi er absurd høy.

lørdag 17. november 2012

Grønn energi også økonomisk beste løsning

Hvor mye skal britene bruke på atomavfall?

Forrige uke, kom en ny rapport fra National Audit Office (NAO) på akselrerende kostnadene ved driften av Sellafield, Storbritannias enorme kjernefysiske håndterings- og lagringanlegg.

fredag 16. november 2012

Sellafield blir tiltalt i avfallshåndtering

Søksmål har blitt lansert etter påstander om at fire poser med atomavfall ble funnet på en fyllplass.

Sellafield Limited vil bli tiltalt i en avfallshåndtering hendelsen, bekreftet Environment Agency og Office for Nuclear Regulation torsdag.

torsdag 15. november 2012

Nuclear regulators confirm legal action

Sellafield Limited is to be prosecuted over a waste disposal incident, the
Environment Agency and Office for Nuclear Regulation confirmed today.

The regulators' joint action follows an extensive investigation which has
led to allegations that the company sent and disposed of four bags of
low-level radioactive waste from its site in West Cumbria, to Lillyhall
landfill site, in nearby Workington, Cumbria, in 2010.

Møte med Miljøverndepartementet

                                Fra venstre: Daglig leder i Bellona Nils Bøhmer og politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Audun Garberg (SV).

Lofoten mot Sellafield og Bellona gjennomførte et møte med politisk rådgiver Audun Garberg i Miljøvern-departementet rett etter møtene med Sellafield-ledelsen ble avsluttet. 

Lofoten mot Sellafield (LmS) og Bellonas ansvar til neste år er å arrangere en InfoArena 2013 og møtested er Oslo i juni.  Datoen er fastsatt til torsdag 13. juni.  I år ble InfoArena arrangert i Sellafield og det praktiske ansvaret ligger til arrangørlandet.

Tilbakemeldingene som arrangørene får er at det er skapt en et viktig redskap for å få fram tema som skaper bekymringer og som vi ønsker å finne løsninger på.  Dette var også beskjeden fra politisk rådgiver Garberg at han etterlyser konkrete resultater og mål.  Bellona og LmS kunne legge fram konkrete målsetninger og det ble understreket at det er all grunn for politisk drahjelp skal vi kunne få resultater.  Det er nemlig det som er nøkkelen til suksess og de viktige resultater som allerede er oppnådd, samarbeidet mellom politisk, ekspert og næringsnivå.

Etter møtet mellom Sellafield Ltd., Nuclear Decommissioning Authority (NDA), Bellona og LmS konkluderer vi at det er store utfordringer som vi bør fokusere på.  Først og fremst er det tømming fortsatt av B215 HAL, de tekniske store problemene britene har med de gamle anleggene og nå ikke minst planene om økning av høyradioaktivt avfall fra andre steder i UK og verden.  Dette er tema som også Miljøverndepartementet bør benytte InfoArena 2013 - meeting point Oslo, som en arena for å finne løsninger til det beste for Norge og Norden.

Konstruktivt møte med Sellafield-ledelsen

Foto: fh amabassadør Jane Owen, stortingsrepresentant Siri A. Meling, Rex Strong og Jeanette Strokes begge Sellafield Ltd. og Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield

Denne uka møtte Lofoten mot Sellafield og Bellona ledelsen fra Sellafield for å diskutere grunnlaget for InfoArena 2013, samt få en statusrapport fra driverne Sellafield Ltd. og eierne Nuclear Decommissioning Authority (NDA).  Møte foregikk i den britiske ambassade med ambassadør Jane Owen som vert.  Etter møte konkluderer Per-Kaare Holdal, Lofoten mot Sellafield at det urovekkende opplysninger som det er all grunn til å bringe til en agenda for InfoArena 2013.  Blant opplyste Sellafield Ltd. at det fortsatt er en god del tekniske problemer og at problemene faktisk var blitt en rutine å håntere.  All grunn til å stille spørsmål?

På siste del av møtet benyttet Høyres stortingsrepresentant Siri A. Meling anledning til å møte Sellafield-ledselen og fikk en dialog og stilt en del spørsmål.  Dette førte til at hun tok med seg spørsmål over til Stortinget og spørretimen onsdag 14.11.

Fra venstre: Nils Bøhmer, Bellona, Robbie Huston, Nuclear Decommissioning Authority (NDA), Per-Kaare Holdal, LmS, Jeanette Strokes og Rex Strong fra Sellafield Ltd., Siri A. Meling (H), Stortinget, ambassadør Jane Owen og Jim Desmond fra Sellafield.

Spørsmål 1

Siri A. Meling (H) [11:04:54]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til miljøvernministeren:
«Mange i Norge er opptatt av utviklingen ved reprosesseringsanlegget ved Sellafield og farepotensialet dette anlegget utgjør når det gjelder radioaktive utslipp til norske sjø- og landområder. For tiden pågår forhandlinger om en eventuell overføring av høyradioaktivt avfall fra Dounreay i Skottland til Sellafield. Hva vil norske myndigheter gjøre for å hindre en opptrapping av aktiviteten ved Sellafield, og hva vil en eventuell overføring av radioaktivt avfall fra Skottland bety for spredningsfaren for norske områder?»

Statsråd Bård Vegar Solhjell [11:05:54]: Det er lagra store mengder flytande høgradioaktivt avfall i Sellafield, og som vi veit kan konsekvensane verte alvorlege både for Storbritannia og naboland, inkludert Noreg, dersom ein større del av det avfallet vert sleppt ut i lufta som følgje av ei ulykke eller terrorhandling. 

Bekymringa for utsleppspotensialet og risikobiletet ved Sellafield er noko regjeringa har teke opp jamleg med britiske kollegaer, både statsministeren, utanriksministeren og miljøvernministeren, gjennom deira aktivitet gjennom år. Min politiske rådgjevar besøkte f.eks. Sellafield-anlegget i juni i år. Det er òg kontakt på embetsnivå og med den britiske ambassaden om spørsmålet. Endeleg er det ein nær dialog mellom Statens strålevern og britiske sikkerheits- og miljømyndigheiter.
Vi er sjølvsagt ikkje positive til nokon aktivitet som kan auke risikoen ved Sellafield-anlegget, og heller ikkje til aktivitetar som kan bidra til at det tek lengre tid å få redusert og endeleg tømt lagera av høgaktivt flytande avfall. 

Når det gjeld kva som skal skje med det radioaktive materialet som ligg lagra på Dounreay, er det ein del av eit større sakskompleks som no vert diskutert og behandla i Storbritannia. Vi arbeider aktivt med å fremje norske interesser og synspunkt inn mot dette, men òg med å få god nok oppdatert kunnskap om og bakgrunn for dei ulike alternativa – dei moglegheitene som ligg der. Eg har derfor bedt Statens strålevern om å undersøkje nærmare, slik at vi betre kan vurdere eventuelle konsekvensar for Noreg og kontinuerleg jobbe for å fremje norske synspunkt. Det er òg aktuelt med kontakt på politisk nivå for å oppnå det same.

 
Siri A. Meling (H) [11:07:55]: Jeg takker for svaret.
Jeg håper at statsråden og regjeringen vil ha et kontinuerlig, fast fokus på denne problemstillingen. Vi vet at Storbritannia satser mye på utbygging av fornybar energi, men vi vet også at Storbritannia ønsker å bygge ni nye kjernekraftverk i landet. Det betyr at farepotensialet for en økning i aktiviteten ved Sellafield er til stede, også i forhold til situasjonen med flytting av avfall fra Dounreay.
Mitt spørsmål til statsråden er om han selv har vurdert å reise over til Sellafield og ha møte med britiske myndigheter for på den måten å understreke betydningen denne aktiviteten har for naboland, bl.a. Norge, og også for å forvisse seg om at de planer som tidligere er lagt for tømming av lagertanker, at det arbeidet går som planlagt, og at det blir en retning som Norge ønsker for dette arbeidet.

Statsråd Bård Vegar Solhjell [11:09:05]: La meg først seie at eg er einig i beskrivinga og analysen av situasjonen som representanten Meling legg til grunn her. La meg òg seie at dette jo er ei sak der vi etter kvart har betydeleg kompetanse og erfaring gjennom mange år med skiftande regjeringars politiske og administrative arbeid med ho, og som det nok òg er merksemd om på grunn av kor viktig ho er for oss og den tette kontakta det har vore om saka i fortida. Det er òg det risikobiletet som ligg føre, som har gjort at vi har bedt Statens strålevern følgje opp saka, og at vi òg har annan type kontakt.
Eg kan òg bekrefte at eg sjølv jamleg vil vurdere både å ta kontakt med min britiske kollega og på annan måte følgje opp saka. Så vi vurderer jamleg alle politiske og administrative kontaktar med den målsetjinga å arbeide for å fremje norske interesser i saka. 

Siri A. Meling (H) [11:10:11]: Jeg takker svaret.
Å vurdere å ta kontakt med britiske myndigheter og vurdere å reise til Sellafield er etter min mening en for svak tilnærming, særlig når vi vet at man tenker seg å flytte avfall fra Dounreay til Sellafield. Da kan det være på sin plass at den norske miljøvernministeren selv aktivt tar initiativ til et møte, eventuelt et besøk, for å diskutere denne situasjonen, og på den måten understreke betydningen dette har for Norge, for kystbefolkningen og for norsk sjømat, aktivitet osv., som er helt avhengig av å ha rene havområder for sitt høstingsgrunnlag.

Statsråd Bård Vegar Solhjell [11:11:02]: Eg vil ikkje avvise at det er aktuelt. Per no er vi først og fremst opptekne av å få det fulle kunnskapsbilete om det som i Storbritannia er eit ganske komplisert sakskompleks, som involverer flytting frå Dounreay og ein diskusjon om ulike lokalitetar. Vi følgjer løpande med på det og fremmer norske interesser. Det betyr òg å vurdere om eg på ulike måtar skal ta kontakt.

tirsdag 13. november 2012

The scenario considered involves an explosion and fire at the B215

This report describes the possible environmental consequences for Norway due to a hypothetical accident at the Sellafield complex in the UK. The scenario considered involves an explosion and fire at the B215 facility resulting in a 1 % release of the total HAL1 inventory of radioactive waste with a subsequent air transport and deposition in Norway. Air transport modelling is based on real meteorological data from October 2008 with wind direction towards Norway and heavy precipitation. This weather is considered to be quite representative as typical seasonal weather. Based on this weather scenario, the estimated fallout in Norway will be ~17 PBq of caesium-137 which is 7 times higher than the fallout from the Chernobyl accident.

The hole report here

onsdag 7. november 2012

Sellafield -anlegget utgjør en katastofal radioaktiv risiko, sier Storbritannias egne myndigheter The National Audit Office (NAO)

Sellafield er Storbritannias største og mest farlige atomanlegg.  En formidabel risiko er blitt påpekt ved Sellafield atomavfall lagring utgjør 'utålelig risiko'  Sellafield er Storbritannias største og mest farlig kjernefysisk område

En "ikke akseptert risiko" blir påpekt av tilsynsmyndighetene når det gjelder det farlig høyrakdioaktive avfallet som er lagret i Sellafield.


The National Audit Office (NAO) sa også at i 50 år har operatører av Cumbria Installeringen mislyktes i å utvikle en langsiktig plan for avfallshåntering.

tirsdag 6. november 2012

Fra 10 ganger Tjernobyl til 50 ganger ?


En kjernefysisk avtale er under arbeid betyr sending av store mengder svært radioaktivt materiale fra Dounreay i Skottland til Sellafield.  Nuclear Decommissioning Authority (NDA) har bekreftet at de er i sluttfasen av en avtale med Copeland Borough Council og Cumbria fylkeskommune. NDA's konsernsjef John Clarke har bekreftet til The Whitehaven News at en avtale er nær og han håper avtalen er på plass før jul.

onsdag 31. oktober 2012

Japan gir redning til ny kjernekraft i England

Etter måneder med forhandlinger, var ministre denne morgenen i stand til å kunngjøre at en kjøper er funnet og kommet til unnsetning i en av de nye kjernefysiske budrundene.

søndag 16. september 2012

Fra atomavfall til romskipsbatteri

Det absolutt største og uløste problem med kjernekraft har alltid vært det radioaktive avfallet som den produserer. Men Storbritannias National Nuclear Laboratory (NNL) har besluttet å lage en stor butikk av avfallet plutonium ved Sellafield kjernefysiske gjenvinningsanlegg og bruke det til å produsere kjernefysiske batterier til å drive European Space Agency sine romskip.

tirsdag 11. september 2012

Full stop at Thorp Uranium Finishing Plant.

We received this message from Sellafield today:

Some news for you about Thorp following an engineer discovering an issue with the pressure inspection system.  There have been no leaks, releases to atmosphere or exposure to workers or public.  This is a precautionary measure. 

Full stans ved uran etterbehandlingsanlegget Thorp

Vi fikk denne meldingen fra Sellafield:
Noen nyheter for deg om Thorp etter en ingeniør oppdage et problem med trykket inspeksjon system. Det har ikke vært noen lekkasjer, utslipp til atmosfæren eller eksponering for arbeidere eller offentlige. Dette er et forebyggende tiltak.

tirsdag 4. september 2012

Gjerde til 5 millioner pund rundt Sellafield


Byggingen av et langt sikkerhetsgjerde rundt Sellafield skal være ferdig i oktober. 

Gjerdet, som koster 5 millioner pund, er en del av ekstra sikkerhetstiltak ved atomkraftverket. Dette har i det siste vært mer væpnet politi, krevd av Civil Nuclear Authority, for å beskytte området mot potensiell terrorisme og en ny vaktrutine har blitt satt inn for å sjekke biler som kjører inn og ut.

lørdag 25. august 2012

Going to be forced to work a compulsory 12-hour shiftSELLAFIELD workers in the vitrification plant say they are going to be forced to work a compulsory 12-hour shift – four hours longer than usual – the GMB union said yesterday.

The union also told The Whitehaven News that any worker who for whatever reason does not want to work 12 hours at a stretch will be “shipped out” elsewhere.

Sellafield går over til 12-timers skift

Sellafield arbeidere i den viktige glassvitringfiserings-anlegget sier de kommer til å bli tvunget til å arbeide et obligatorisk 12-timers skift - fire timer lenger enn vanlig - det sa GMB-fagforeningen i går til in-cumbria.

torsdag 16. august 2012

Sellafield utsatt for brann- og sikkerhetsrisiko

En undersøkelse har avdekket «en rekke mangler" i beredskapen til Sellafield Fire and Rescue Service.

En
rapport fra Health and Safety Executive kontor for atom-regulering har konstatert at Sellafield Ltd var i strid med konsesjonen og krever at rettighetshaver at det gjennomføres riktige tiltak for å håndtere en ulykke eller nødsituasjon atomanlegget.

mandag 30. juli 2012

Nytt utstyr for atom-sikringstiltak ved SellafieldEn ny massespektrometer blesatt i drift den 25. juli i det kjernefysiske gjenvinningsanlegget i Sellafield, i Storbritannia. De "on-site" laboratorier lokalisert i Sellafield drives av JRC institutt for Transuranium Elements (ITU) og ble satt opp i samsvar med EU-kommisjonens ivaretar forpliktelser i henhold til Euratom-traktaten. Dette anlegget behandler flere hundre tonn kjernefysisk materiale pr. år. Det nye utstyret bringer laboratoriene til det høyeste standard og sikrer god kontinuitet av de ivaretar aktiviteter i fremtiden.

New equipment for nuclear safeguards at Sellafield reprocessing plant

A new mass spectrometer was inaugurated on the 25 of July in the nuclear reprocessing plant of Sellafield, in the United Kingdom. The "on-site" laboratories located in Sellafield are managed by the JRC's Institute for Transuranium Elements (ITU) and were set up to comply with the European Commission's safeguards obligations under the Euratom treaty. This plant process several hundreds of tons of nuclear material in a year, calling therefore for a stringent system of safeguards measures. This new equipment brings the laboratories to the highest, state of the art standard and assures the good continuity of the safeguards activities in the future.

lørdag 9. juni 2012

Trenger forsikring om at forbedringer vil fortsette


Audun Garberg, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet, sa på konferansen i Sellafield at reprosessering og tilhørende anlegg historisk har en dårlig sikkerhetskultur. Han fortsatte med å anerkjenne de forbedringer som ble rapportert på konferansen, og at den konstruktive dialogen har oppnådd viktige resultater.

Venstre finner det nødvendig å følge med i Sellafield-saken

Arne Ivar Mikalsen, sentralstyremedlem i Venstresa etter konferansen i Sellafield at han var veldig fornøyd med fremgangen som gjøres i sikkerhetskulturen ved Sellafield.  Han var en av to norske politikere som var tilstede på Sellafield-konferansen som ble arrangert av Sellafield Ltd., Bellona og oss.  I tillegg var det politikere fra UK, Sverige, Island og Grønland som deltok.

Mikalsen ønsket velkommen muligheten for videreføring av denne åpne dialogen, fordi han mener at det fortsatt er arbeid som gjenstår, og han vil fortsette å følge nøye med og håper den positive utviklingen ved Sellafield-anlegget vil fortsette.

Joint Statement from the Sellafield-conference 1st June


InfoArena 2012 Nuclear Waste and Safety Conference
- meeting point Sellafield
A joint conference continuing the dialogue towards trust and confidence


Guardians of our Common Seas (Lofoten mot Sellafield), Bellona and Sellafield Ltd have held their latest conference on nuclear waste and safety. Concerns from Nordic states were heard and reassurances received from Sellafield Ltd about the safe operation of the UK nuclear site.

The joint conference in Sellafield continued a programme of positive and constructive dialogue that commenced in 2003 that led to a 95% reduction from Sellafield of sea discharges of Technetium 99.

mandag 4. juni 2012

Nordisk Råds uttalelse på konferansen i Sellafield 1. juni

Fra venstre: Álfheiður Ingadóttir, Island, Jan Lindholm, Sverige, Tryggvi Felixson, administasjon i Nordisk Råd, Todd Wright, direktør ved Sellafield, Kim Kielsen fra Grønland.

 Erklæring av

Álfheidur Ingadottir, Island, Jan Lindholm, Sverige og Kim Kielsen, Grønland, medlemmer i Nordic Råd, deltakere i InfoArena 2012 Nuclear Waste and Safety Conference, arrangert i Sellafield 1 juni 2012, på vegne av Nordisk Råds Miljø og Naturressurs komite.

Uttalelse presentert på InfoArena 2012, en felles konferanse arrangert av Sellafield Ltd, Bellona og Guardians of our Common Seas:

søndag 3. juni 2012

Nordic Counsil's statement after the Sellafield-conference 1st June

From left: Álfheiður Ingadóttir, Iceland, Jan Lindholm, Sweden, Tryggvi Felixson, administration in Nordic Counsil, Todd Wright, Managing Director Sellafield, Kim Kielsen from Greenland.


Statement by
Álfheidur Ingadottir, Iceland, Jan Lindholm, Sweden and Kim Kielsen, Greenland, Members the Nordic Council[1], participating in the InfoArena 2012 Nuclear Waste and Safety Conference, held in Sellafield 1 June 2012, on the behalf of the Nordic Council Environment and Natural Resources Committee.


Statement presented at InfoArena 2012, a joint conference arranged by Sellafield Ltd, Bellona and Guardians of our Common Seas: 

fredag 25. mai 2012

Brev til Miljøverndepartementet

 24. mai 2012
 
Guardians of our Common Seas (Lofoten mot Sellafield) har jobbet lenge med problemene ved Sellafield og for å hindre negative konsekvenser for Norge og Norden. Vi har forløpende dialog medSellafield Ltd. og NDA og skal som kjent medvirke til besøk på anlegget 31. mai og arrangere konferanse 1. juni om sikkerheten ved anlegget.

tirsdag 22. mai 2012

InfoArena 2012 Nuclear waste and safety

A joint conference continuing the dialogue towards trust and confidence

– PreConference statement 2012 -

The conference will take place near Sellafield on the 31st May and 1st June and is a joint conference arranged by Sellafield Ltd., Bellona and Guardians of our Common Seas (Lofoten mot Sellafield).

fredag 18. mai 2012

Programmet for konferansen i Sellafield 1. juni


InfoArena 2012 Nuclear Waste and Safety Conference  

A joint conference continuing the dialogue towards trust and confidence

 – chaired by Bishop Tor B Jørgensen, Diocese of Sør-Hålogaland

onsdag 9. mai 2012

Sellafield i fokus i Reykjavik


Venstres sentralstyremedlem Arne Ivar Mikalsen
Gjenvinningsanlegget i Sellafield er fortsatt trussel mot sikkerhet i Norden til tross for at utslipp til havet er stoppet. et møte i Nordens hus i Reykjavik 7. og 8. mai har man diskutert hvordan Norden med fordel kan fortsette en konstruktiv dialog med ledelsen av Sellafieldanlegget og britiske myndigheter for å redusere risikoen for radioaktive utslipp fra anlegget som kan ha meget negative innvirkning miljøet og befolkningen i Norden.

mandag 7. mai 2012

Møte med Nordisk Råd i Reykjavik


Vi tok allerede etter InfoArena 2011 i Stamsund initiativet til et forberedende møte med Nordisk Råd i forkant av InfoArena 2012.  Møtet finner nå sted i Norden Hus i dag og imorgen.

tirsdag 6. mars 2012

Vi er klare for vår siste innsats mot Sellafield

Lofoten mot Sellafield legger tilrette for ny informasjonsutveksling om status i utvikling ved verdens eldste atomanlegg. Åpenhet og dialog er midlet.

Mixed history of nuclear site

fredag 20. januar 2012

Underground radioactive waste repository

The West Cumbria Managing Radioactive Waste Safely Partnership, which is running the public consultation on the search for a site for a deep underground radioactive waste repository, has issued a statement about its work

West Cumbria Managing Radioactive Waste Safely Partnership is running the consultation until March 23.